| English
 ::  "-"
Ïðîìàâòîìàòèêà-Õàðüêîâ :: - Ïðî÷èå

 FAQFAQ             
          

Ïðî÷èå
:

:
               
 Ariston, íåò ãîðÿ÷åé âîäû
0 yuretsc 4697 24, 2013 10:21 pm
yuretsc
 Beretta, êîòåë íå âêëþ÷àåòñÿ, ñèãíàë àâàðèè
0 yuretsc 5266 11, 2011 9:05 pm
yuretsc
 Beretta, îøèáêà - êðàñíûé èíäèêàòîð íåïðåðûâíî ãîðèò
0 yuretsc 4886 11, 2011 9:02 pm
yuretsc
 Viessmann, íå ðîçæèãàåòñÿ êîíäåíñàöèîííûé êîòåë
0 yuretsc 4762 28, 2011 3:35 pm
yuretsc
 Ariston ñ ïëàñòèí÷àòûì òåïëîîáìåííèêîì, íåò ãîðÿ÷åé âîäû
0 yuretsc 4585 28, 2011 3:34 pm
yuretsc
 Proterm 30KLZ ïðîïàäàåò ïèòàíèå
0 yuretsc 5025 24, 2010 5:25 pm
yuretsc
 Beretta CIAO 24, ãîðÿ÷àÿ âîäà ñëåãêà òåïëàÿ
0 yuretsc 5048 05, 2010 4:34 pm
yuretsc
 íå âêëþ÷àåòñÿ Praga Ruby, îøèáêà EP
0 yuretsc 6356 05, 2010 4:26 pm
yuretsc
 Ariston èíîãäà íå âêëþ÷àåòñÿ íàãðåâ ÃÂÑ
0 yuretsc 5218 02, 2010 9:51 pm
yuretsc
 Ariston îøèáêà 607
0 yuretsc 6186 30, 2010 8:27 pm
yuretsc
 Vaillant atmoTEC 24, íå ñâåòèòñÿ èíäèêàöèÿ ïîñëå ãðîçû.
0 yuretsc 4792 02, 2010 3:08 pm
yuretsc
 vitopend 100w îøèáêà
0 yuretsc 4697 23, 2009 7:01 pm
yuretsc
 Êîëâè 30ÑÐ íå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 metallika 5661 30, 2009 9:53 pm
yuretsc
 Äàíêî-32 (ïíåâì) îòêëþ÷àåòñÿ âî âðåìÿ ðîçæèãà ãîðåëêè
0 yuretsc 4641 23, 2009 11:08 pm
yuretsc
 Potterton Supria 120L îøèáêà ïðè ðîçæèãå
0 yuretsc 5027 19, 2009 9:54 pm
yuretsc
 Termet îøèáêà E9, êîòåë íå ðàáîòàåò
0 yuretsc 12220 19, 2009 9:46 pm
yuretsc
 Westen pulsar 24F âñå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ðåæèìå îæèäàíèÿ.
0 yuretsc 4952 05, 2009 12:02 am
yuretsc
 vitopend 100w íå ðàáîòàåò îòîïëåíèå
0 yuretsc 4708 03, 2009 12:44 am
yuretsc
 Òèòàí-16 Äíåïðîïåòðîâñê ãàñíåò ãîðåëêà
0 yuretsc 4657 10, 2009 9:15 pm
yuretsc
 Immergaz(ìîäåëü íå óòî÷íÿë) îøèáêà çàïîëíåíèÿ êîòëà âîäîé
0 yuretsc 3781 23, 2009 9:12 pm
yuretsc
 
     Ïðîìàâòîìàòèêà-Õàðüêîâ -> Ïðî÷èå : GMT + 2
1 1
 
       
 [  ] [ ]     [  ] [ ]   
 [  ] [ ]     [  ] [ ]Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

.