| English
 ::  "-"
Ïðîìàâòîìàòèêà-Õàðüêîâ :: - Êîëâè 30ÑÐ íå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ âîäà

 FAQFAQ             
            

Êîëâè 30ÑÐ íå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ âîäà

 
           Ïðîìàâòîìàòèêà-Õàðüêîâ -> Ïðî÷èå
::  
metallika: 22.08.2009
: 1
: Óêðàèíà

: 26, 2009 4:15 am     : Êîëâè 30ÑÐ íå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ âîäà

Íà êîòëå ïåðåñòàëà ðàáîòàòü ãîðÿ÷àÿ âîäà. Âîäà èäåò íî õîëîäíàÿ. Ïîìîãèòå íàéòè íåèñïðàâíîñòü.
    e-mail
yuretsc
Ñåðâèñíûé èíæåíåð
Ñåðâèñíûé èíæåíåð


: 01.07.2009
: 74
: Õàðüêîâ

: 30, 2009 9:53 pm     : Re: Êîëâè 30ÑÐ íå ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ âîäà

metallika ():
Íà êîòëå ïåðåñòàëà ðàáîòàòü ãîðÿ÷àÿ âîäà. Âîäà èäåò íî õîëîäíàÿ. Ïîìîãèòå íàéòè íåèñïðàâíîñòü.


Ïðîâåðüòå ñïåðâà äàò÷èê ïðîòîêà ãîðÿ÷åé âîäû (ëàòóííûé ñ ïðîâîäîì). Î÷åíü ÷àñòî ëîïàåòñÿ ãåðêîí â äàò÷èêå èëè îáãîðàþò êîíòàêòû.
_________________
ß êóçíåö, ÿ íå ìîãó íå êóÿ!
:   
           Ïðîìàâòîìàòèêà-Õàðüêîâ -> Ïðî÷èå : GMT + 2
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

.